"This site is hosted for FREE at FreeWebs.com.
การเขียนเว็บด้วยภาษา html
คำแนะนำ ! ...... เนื้อหาตอนต้นของบทเรียนนี้บอกว่าโปรแกรมที่ใช้เขียนเว็บนั้นใช้โปรแกรม notepad เขียนแต่ความจริงแล้วเว็บไซท์นี้ใช้โปรแกรมอื่นเขียนซึ่งไม่ตรงกับเนื้อหาของบทเรียนดังนั้นผมขอแนะนำให้ไปอ่านที่     www.freewebs.com/maneemana  เพราะผมได้นำเนื้อหาของเว็บไซท์นี้มาซึ่งเขาใช้โปรแกรม notepad เขียนตรงกับเนื้อหาที่บอกไว้ข้างต้่น
บทเรียนการเขียนเว็บด้วยภาษา HTML นี้มีอยู่ 6 บทด้วยกัน สำหรับท่านที่เริ่มหัดเขียนเว็บ  ผมขอแนะนำบทเรียนทั้ง  6บทนี้ก่อนพอเขียนได้แล้ว ค่อยศึกษาเพิ่มเติม ต่อไปและบทเรียนทั้ง 6 บทนี้ สามารถสร้างเว็บไซท์ได้จริง
http://pjohnpong.webs.com